旅游 > > 正文

三字经全文带拼音及故事

2019-12-02

《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。下面由yjbys就由小编为大家整理的三字经全文带拼音及故事,欢迎大家观看~

rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

人之初 性本善 性相近 习相远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān

苟不教 性乃迁 教之道 贵以专

xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù

昔孟母 择邻处 子不学 断机杼

dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng

窦燕山 有义方 教五子 名俱扬

yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò

养不教 父之过 教不严 师之惰

zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi

子不学 非所宜 幼不学 老何为

yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì

玉不琢 不成器 人不学 不知义

wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí

为人子 方少时 亲师友 习礼仪

xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí

香九龄 能温席 孝于亲 所当执

róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī

融四岁 能让梨 弟于长 宜先知

shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén

首孝悌 次见闻 知某数 识某文

yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn

一而十 十而百 百而千 千而万

sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng

三才者 天地人 三光者 日月星

sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn

三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng

曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷

yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng

曰南北 曰西东 此四方 应乎中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù

曰水火 木金土 此五行 本乎数

shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài

十干者 甲至癸 十二支 子至亥

yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán

曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权

chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi

赤道下 温暖极 我中华 在东北

hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi

寒燠均 霜露改 右高原 左大海

yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì

曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪

yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng

曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名

gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ

古九州 今改制 称行省 三十五

yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng

曰士农 曰工商 此四民 国之良

yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn

曰仁义 礼智信 此五常 不容紊

dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù

地所生 有草木 此植物 遍水陆

yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu

有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走

dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí

稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì

马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲

yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù

曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱

qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí

青赤黄 及黑白 此五色 目所识

suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán

酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含

shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù

膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅

páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn

匏土革 木石金 与丝竹 乃八音

yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié

曰平上 曰去入 此四声 宜调协

gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn

高曾祖 父而身 身而子 子而孙

zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún

自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦

fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng

父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng

长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠

cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi

此十义 人所同 当师叙 勿违背

zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng

斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终

lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù

礼乐射 御书数 古六艺 今不具

wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén

惟书学 人共遵 既识字 讲说文

yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn

有古文 大小篆 隶草继 不可乱

ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán

若广学 惧其繁 但略说 能知原

fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu

凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读

wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū

为学者 必有初 小学终 至四书

lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán

论语者 二十篇 群弟子 记善言

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì

孟子者 七篇止 讲道德 说仁义

zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì

作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易

zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì

作大学 乃曾子 自修齐 至平治

zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú

中书熟 孝经通 如六经 始可读

shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú

诗书易 礼春秋 号六经 当讲求

yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有连山 有归藏 有周易 三易详

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào

有典谟 有训诰 有誓命 书之奥

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ

我周公 作周礼 著六官 存治体

dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi

大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备

yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng

有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏

shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è

诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

三传者 有公羊 有左氏 有谷梁

ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān

尔雅者 善辨言 求经训 此莫先

gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng

古圣著 先贤传 注疏备 十三经

zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ

左传外 有国语 合群经 数十五

jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì

经既明 方读子 撮其要 记其事

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

五子者 有荀扬 文中子 及老庄

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

经子通 读诸史 考世系 知终始

zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì

自羲农 至黄帝 号三皇 在上世

táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì

唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng

夏有禹 商有汤 周文武 称三王

xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè

夏传子 家天下 四百载 迁夏社

tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

周武王 始诛纣 八百载 最长久

zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān

周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁

zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì

周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū

始春秋 终战国 五霸强 七雄出

yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng

嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn

高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn

光武兴 为东汉 四百年 终于献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn

魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋

sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng

宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵

běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí

北元魏 分东西 宇文周 兴高齐

dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù

迨至隋 一土宇 不再传 失统绪

táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī

唐高祖 起义师 除隋乱 创国基

èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi

二十传 三百载 梁灭之 国乃改

liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由

zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn

赵宋兴 受周禅 十八传 南北混

liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì

辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世

yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi

舆图广 超前代 九十年 国祚废

dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn

迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯

quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén

权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚

qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng

清世祖 膺景命 靖四方 克大定

yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā

由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸

dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ

道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙

tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò

同光后 宣统弱 传九帝 满清殁

gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó

革命兴 废帝制 立宪法 建民国

gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi

古今史 全在兹 载治乱 知兴衰

shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr

史虽繁 读有次 史记一 汉书二

hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn

后汉三 国志四 兼证经 参通鉴

dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù

读史者 考实录 通古今 若亲目

kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī

口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯

xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué

昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学

zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín

赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤

pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn

披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ

头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦

rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò

如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍

rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó

如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓

sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí

苏老泉 二十七 始发愤 读书籍

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思

ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì

若梁灏 八十二 对大廷 魁多士

bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

彼既成 众称异 尔小生 宜立志

yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí

莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋

bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī

彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之

cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín

蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng

彼女子 且聪敏 尔男子 当自警

táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì

唐刘晏 方七岁 举神童 作正字

bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì

彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是

quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén

犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人

cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù

蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物

yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín

幼习业 壮致身 上匡国 下利民

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu

扬名声 显父母 光于前 裕于后

rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng

人遗子 金满赢 我教子 唯一经

qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì

勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力

【黄香温席】

黄香小时候,家中生活很艰苦。9岁时,母亲就去世了。黄香非常悲伤。他本就非常孝敬父母,在母亲生病期间,小黄香一直不离左右,守护在妈妈的病床前,母亲去世后,他对父亲更加关心、照顾,尽量让父亲少操心。

冬夜里,天气特别寒冷。那时,农户家里又没有任何取暖的设备,确实很难入睡。一天,黄香晚上读书时,感到特别冷,捧着书卷的手一会就冰凉冰凉的了。他想,这么冷的天气,爸爸一定很冷,他老人家白天干了一天的活,晚上还不能好好地睡觉。小黄香为让父亲少挨冷受冻,他读完书便悄悄走进父亲的房里,给他铺好被,然后脱了衣服,钻进父亲的被窝里,用自己的体温,温暖了冰冷的被窝之后,才招呼父亲睡下。黄香用自己的孝敬之心,暖了父亲的心。黄香温席的故事,就这样传开了,街坊邻居人人夸奖黄香。

9岁的小黄香就是这样孝敬父亲,人称温席的黄香,天下无双。他长大以后,人们说,能孝敬父母的人,也一定懂得爱百姓,爱自己的国家。事情正是这样,黄香后来做了地方官,果然不负众望,为当地老百姓做了不少好事,他孝敬父母的故事,也千古流传。

【孔融让梨】

孔融小时候聪明好学,才思敏捷,巧言妙答,大家都夸他是奇童。4岁时,他已能背诵许多诗赋,并且懂得礼节,父母亲非常喜爱他。

一日,父亲的朋友带了一盘梨子,父亲叫孔融他们七兄弟从最小的小弟开始自己挑,小弟首先挑走了一个最大的,而孔融拣了一个最小的梨子说:“我年纪小,应该吃小的梨,剩下的大梨就给哥哥们吧。”父亲听后十分惊喜,又问:“那弟弟也比你小啊?”孔融说:“因为我是哥哥,弟弟比我小,所以我也应该让着他。”孔融让梨的故事,很快传遍了曲阜,并且一直流传下来,成了许多父母教育子女的好例子。

【李泌赋棋】

李泌生于唐玄宗开元十年(722),开元十六年(728),刚刚七岁的李泌就能为文赋诗,一次儒、道、释三教学者聚会,玄宗把他也召人宫中,而此时的李泌就以非凡的文学才能征服了与会的君臣。《新唐书·李泌传》记载:“泌既至,帝方与燕国公张说观弈,因使说试其能。说请赋‘方圆动静\\’,泌逡巡曰:‘愿闻其略。\\’说因曰:‘方如棋局,圆若棋子,动若棋生,静若棋死。\\’泌即答曰:‘方若行义,圆若用智,动若骋材,静若得意。”张说是当时一位才华横溢的名诗人,被时人称为“燕许大手笔”,他与李泌的这两首小诗都是即兴之作,相比之下,七岁李泌的作品在立意方面远远超过已经五十多岁的张说的作品。也难怪诗成后, “说因贺帝得奇童,帝大悦曰:‘是子精神,要大于身。\\’赐束帛,敕其家曰:‘善视养之。”(《新唐书·李泌传》)其后,重臣张九龄、严挺之等对他都非常器重。七岁儿童即受到朝廷君臣的一致重视,这在中国历史上是极为罕见的

【孔子相师】

有一天,七岁的项橐和小伙伴们在路上玩筑土为城的游戏,正巧孔子率众弟子经过。他们只顾埋头游戏,没有躲避孔子乘坐的车。孔子弟子下车责备,项橐回答说:从古至今,只有车避城,哪有城躲车?孔子看小小的项橐说得头头是道,心里欢喜,便令弟子绕道而行。

孔子心想,这小孩聪明,我倒要考考他,便问:什么山上没有石头?什么水里没有鱼儿?什么门没有门闩?什么车没有轮子?什么牛不生犊儿?什么马不产驹儿?什么刀没有环?什么火没有烟?什么男人没有妻子?什么女人没有丈夫?什么天短?什么天长?什么树没有枝儿?什么城里没有官儿?什么人有名没有字儿?

项橐想了想,回答说:土山上没有石头,井水里没有鱼儿,空门没有门闩,舆车没有轮子,泥牛不生犊儿,木马不产驹儿,砍刀没有环,萤火没有烟,神仙没有妻子,仙女没有丈夫,冬天白天短,夏天白天长,枯树没有枝儿,空城没有官儿,小孩子有名没有字儿。

孔子听完,暗暗吃惊项橐的聪明。项橐接着反问孔子:鹅鸭为什么能浮在水面上?雁鹤为什么善于鸣叫?松柏为什么冬夏常青?

孔子回答:鹅鸭能浮在水面上,是因为它们的脚是方的;雁鹤善于鸣叫,是因为它们的脖子长;松柏冬夏常青,是因为树心坚实。

项橐笑着说:不对!龟鳖能浮在水面上,难道是因为它们的脚方吗?青蛙善于鸣叫,难道是因为它们的脖子长吗?竹子冬夏常青,难道是因为竹心坚实吗?

孔子知道项橐非常聪明,知识渊博,惊叹:后生可畏也,后生可畏也!又对弟子们说:项橐虽幼,可以为师。这就是孔子师项橐的由来。

【赵普夜读】

一个人即使已经当了大官,功成名就了,仍然要勤学不懈,「日知其所无,月无忘其所能」,也就是要做到今人所说的「在职进修」,进一步追求对自己的工作有帮助的学问。不是为了晋升,而是为了工作能够顺利的推展,对老百姓更有利益。下面就举赵普的故事来说明:

赵中令是指宋朝的赵普,他做到了掌理皇帝文书的中书令这个大官,白天处理国政,晚上仍然不忘读论语。

古人读书,有些是为了参加科举考试,希望考中进士,求得一官半职,而赵普已经做了那么大的官了,为什么还要读论语呢?

有一天晚上,宋太祖赵匡胤因为有国家大事,要和赵普商量,因此驾临赵普家中。看见赵普正在读论语,太祖很讶异的说:「论语小时候就读过了,为什么现在还读它呢?」

赵普回答说:「论语中中有修身、齐家、治国、平天下的大道理。以前我以半部论语助您平天下,现在以另外半部论语助您安天下。」

由此可知论语是一本最为简要精粹,不可多读的好书,一个平民百姓读了可以修养身心,成为正人君子;官吏读了可以仁政治国,成为忠臣良相。

这个故事主要是告诉我们,一个大官尚且如此虚心好学,何况我们普通人,怎能不更加勤学呢?

【温舒抄书】

西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。他们两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。路温舒和公孙弘这两个古人,在没有书本的情况下,想办法把书抄在蒲草或刻在竹子上学习,我们今天能有印制精美的书本,学习条件和环境如此优越,更应该刻苦读书。


相关阅读:
淘宝刷单 http://www.qmw01.com
-

-

相关阅读

新闻网&好网群简介 | 法律顾问 | 会员注册 | 营销服务 | 人才加盟